ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze website is eigendom van NF Artisans & Tradition SRL.

Hoofdkantoor:                              

Champ de Maubroux 12

1390 Grez-Doiceau

België

Telefoon: +32 476 69 86 87

E-mail adres: contactnatureforge@gmail.com

Nationaal Nummer – BTW: BE 0826 143 654, RPR Brussel – divisie Nijvel

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene verkoopsvoorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder kennisgeving gewijzigd worden. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en facturen van NF Artisans & Tradition SRL en zijn afgesloten tussen: enerzijds NF Artisans & Tradition SRL en anderzijds elke afnemer van een door NF Artisans & Tradition SRL geleverde goederen, hetzij Internet gebruiker of directe afnemer (tentoonstelling, fair, beurs, …). De afnemer aanvaardt deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

 1. Klantendienst
  De afnemer kan zijn vragen of eventuele opmerkingen naar de klantendienst van NF Artisans & Tradition SRL via e-mail (contactnatureforge@gmail.com) of telefoon (+32 476 69 86 87) overbrengen, zij helpen u graag.
 2. Onze producten
  NF Artisans & Tradition SRL levert grote inspanningen opdat de ter beschikking voorgestelde product informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Promoties en prijzen zijn enkel geldig op de dag dat ze op onze website beschikbaar zijn. De door NF Artisans & Tradition SRL gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld op de offerte, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. NF Artisans & Tradition SRL spant zich in om de correcte informatie te bezorgen en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden die niettemin in haar productcatalogus zouden bestaan.
  De door NF Artisans & Tradition SRL aangeboden producten zijn in overeenstemming met geldend Belgisch recht. In geval van twijfel zijn buitenlandse kopers verzocht om te controleren of hun aankoop in overeenstemming is met hun eigen nationale wetgeving.
  NF Artisans & Tradition SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het abnormaal of foutief gebruik van de door de koper aangeschafte koopwaren, hetzij direct of via deze website, en is niet verantwoordelijk t.a.v. derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade of voor eender welke schade veroorzaakt door een foutief en/of onrechtmatig gebruik van de koopwaren die direct of via deze website aangeschaft worden.
 3. Aanbodsgebied
  Het betrokken geografisch aanbodsgebied van NF Artisans & Tradition SRL strekt zich wereldwijd uit. Voor een offerteaanvraag buiten België, gelieve met ons contact op te nemen via het contactformulier. Een prijsofferte wordt daarna door NF Artisans & Tradition SRL per e-mail aan de afnemer overgemaakt.
 4. Onze prijzen
  Alle opgegeven prijzen zijn in Euros (en inclusief eventuele milieuheffingen). Prijzen zijn steeds inclusief BTW voor de Europese Unie landen (EU). Prijzen zijn exclusief leverings-, eventuele plaatsings- en vervoerkosten. Die kosten zijn afhankelijk van de plaatsing op locatie en van de bestemmingsplaats en zullen op een aangepaste offerte aangegeven worden.
 5. Bestelling
  De verkoopsovereenkomst tussen de afnemer en NF Artisans & Tradition SRL komt pas tot stand na de schriftelijke aanvaarding van de NF Artisans & Tradition SRL offerte door de klant. Elke aanvaarde offerte moet ondertekend, gedateerd en voorafgegaan door de woorden ‘goed voor akkoord’ worden en leidt automatisch tot aanvaarding ervan. Bestellingen worden pas als definitief beschouwd nadat de offerte ondertekend is en de aanbetaling betaald is. In geval van intrekking door de klant na betaling van de aanbetaling, blijft deze verworven als compensatie voor het verlies van inkomsten. Onze offertes zijn één maand geldig, tenzij anders vermeld in de offerte, mits gedurende deze periode geen wijziging in de prijs van de geleverde materialen optreedt. Als dit het geval is, behoudt NF Artisans & Tradition SRL zich het recht voor om haar offerte te herzien en naar boven aan te passen. Na de geldigheidsperiode van de offerte kan NF Artisans & Tradition SRL niet worden gedwongen om de bestelling te accepteren. NF Artisans & Tradition SRL heeft het recht om een bestelling te weigeren of deze aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen. Zolang de offerte door de klant niet aanvaard is, kan NF Artisans & Tradition SRL alle wijzigingen die zij nodig acht aanbrengen. De geleverde goederen aan de klant blijven exclusieve eigendom van NF Artisans & Tradition SRL tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs. Elke overmacht of toevallige gebeurtenis, toen de goederen geleverd zijn, maar nog niet volledig betaald, blijft ten volledige risico van de klant. Laatstgenoemde partij zal ervoor zorgen dat deze goederen in zijn voorraad geïdentificeerd kunnen worden en door incorporatie niet onroerend kunnen worden. De klant kan niet alle of een deel van de geleverde goederen – die steeds van onze exclusieve eigendom blijven – bezwaren, onder bezwarende of kosteloos overdrachten of aan alle zakelijke rechten en heffingen van welke aard belasten.
 6. Betaling
  NF Artisans & Tradition SPRL hecht het grootste belang aan de veiligheid van betalingen. Aangezien de betrokken aanzienlijke bedragen, en op computer fraude te voorkomen, aanvaard NF Artisans & Tradition SRL enkel een betalingsprocedure via bankoverschrijving voor alle bestellingen, direct of via deze website, geplaatst. Voor elke bestelling, hetzij direct (tentoonstelling, fair, beurs …) of via deze website, is een aanbetaling van minimum 40% van het totaal verschuldigd bedrag opeisbaar en dit moet op de bankrekening van NF Artisans & Tradition SRL betaald te worden net na de ondertekening van de offerte door de afnemer. Een tweede aanbetaling van 40% wordt aan de klant gefactureerd, en dient volledig betaald te zijn, vóór de plaatsing/montage van het (de) bestelde product(en). Bij uitblijven van betaling behoudt NF Artisans & Tradition SRL zich het recht voor om de plaatsing/montage van het/de bijbehorende product(en) op te schorten. Het saldo van 20% wordt aan de klant gefactureerd aan het einde van de plaatsing/montage van het/de bestelde product(en). Voor bestellingen geplaatst in België dienen de tweede aanbetaling en het saldo contant betaald te worden na ontvangst van de NF Artisans & Tradition SRL factuur. Voor bestellingen geplaatst buiten België dient het saldo ongeveer vier (4) weken voorafgaand aan de verwachte leveringsdatum betaald te worden. De betalingstermijn, vermeld op de factuur, heeft voorrang op alle verdere algemene bepalingen. Het niet-betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldige sommen opeisbaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekstelling, wordt het schuldsaldo verhoogd met 15% en wordt aangevuld met een wettelijke maandelijkse interest van 1% op het openstaande bedrag.
 7. Vervoer en levering
  7.1. Vervoer-, leverings- en plaatsingskosten
  Voor bestellingen geplaatst in België zullen leverings- en eventuele plaatsingskosten in de prijsofferte berekend en opgenomen worden. Voor elke prijsofferte aanvraag buiten België, zullen vervoerkosten op een aangepaste offerte aangegeven worden en aan de bestellingsprijs toegevoegd worden. NF Artisans & Tradition SRL wenst erop te wijzen dat de afmetingen van de verpakking afhankelijk van de bestelde koopwaren zijn. De offerte wordt steeds in Euros opgegeven.

  7.2. Leveringstermijn
  De aangeschafte koopwaren worden door een transporteur geleverd aan de begane grond van het door de koper aangegeven adres op het moment van bestelling. In het algemeen, wordt er de afleveringsperiode van 2 tot 5 weken voor kleine onderdelen (decoratieve items), van 10 tot 16 weken voor meubilair en van 12 tot 26 weken voor alle andere verwezenlijkingen. Indien de koper meerdere producten besteld heeft, wordt de levering gemaakt toen alle bestelde producten verwezenlijkt zijn.
  Als een product niet binnen de hierboven aangegeven afleveringsperiode geleverd kan worden, zal NF Artisans & Tradition SRL met de koper contact opnemen om een aanvaardbaar leveringstermijn te overleggen. NF Artisans & Tradition SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die eventueel ten laste van de afnemer zou ontstaan wegens laattijdige levering van een product.
  Meubilair en andere gepersonaliseerde en/of op maat gemaakt NF Artisans & Tradition SRL verwezenlijkingen zijn uniek (gepersonaliseerde koopwaren) daarom worden de aangegeven leveringstermijnen louter informatief verstrekt en derhalve zijn niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  7.3. Verzending en vervoer
  Via een partnerschap met transportbedrijven biedt NF Artisans & Tradition SRL een volledige vervoerdienst voor aangeschafte koopwaren aan. De werkwijze dwingt de afnemer voor ontvangst te ondertekenen. De door de klant gedateerd en ondertekend leveringsbon op het moment van de levering van de koopwaren, die aan ons door de transporteur teruggegeven is, wordt als bewijs van vervoer en levering beschouwt.

  7.4. Verpakking en verzekering
  Aangeschafte koopwaren worden met de grootste zorg ingepakt en met beschermingsmateriaal. De aandacht besteden aan de verpakking staat ons toe om een levering in de beste omstandigheden aan te bieden. Verzonden producten worden kosteloos tegen beschadiging en diefstal tijdens de duur van het vervoer verzekerd. De koper dient op het moment van de levering de afgeleverde goederen te controleren, zowel kwalitatief als kwantitatief, bij ontvangst van het pakket en in aanwezigheid van de transporteur om alle voorbehoud voor schade of in geval van beweerde niet conforme of onvolledige levering te vermelden indien nodig.
  In geval de koper enige twijfel over de toestand of inhoud van de bestelling zou hebben, dient hij de goederen bij ontvangst te weigeren. Elk geweigerd product dient aan de transporteur in zijn geheel en in de oorspronkelijke verpakking teruggegeven te worden. Alle vorderingen voor schade aan de goederen dienen binnen de 24 uur na ontvangst van de koopwaren schriftelijk per e-mail aan  contactnatureforge@gmail.com vermeld te worden, om in overweging genomen te worden.

  7.5. Leveringsadres
  De afnemer dient een nauwkeurig en precies leveringsadres te verschaffen. Elke fout in dit verband valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid en kan extra leveringskosten veroorzaken. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de onmogelijkheid om de aangeschafte koopwaren tijdig te leveren indien het door de klant aangegeven leveringsadres onjuist of onvolledig is. De verkoper is ook vrijgesteld van zijn leveringsverplichtingen bij overmacht als volgt: oorlogen, mobilisaties, stakingen, brand, schaarste van vervoermiddelen of grondstoffen, enz. In deze gevallen wordt het totaalbedrag van de bestelling aan de afnemer terugbetaald.

  7.6. Afwezigheid van de klant bij levering
  De klant moet aanwezig zijn op de overeengekomen leveringstijd om de goederen in ontvangst te nemen en de leveringsbon te ondertekenen. Bij afwezigheid op het moment van de levering, wordt een bericht in zijn brievenbus achtergelaten. De klant dient via de doorgegeven telefoonnummer de transporteur te contacteren om een nieuwe leveringstijd binnen een maximum 5 kalenderdagen te overeenkomen. In dit geval, moet de koper zelf het pakket afhalen bij de transporteur en vanaf het moment de klant het pakket in ontvangst neemt bij de transporteur worden deze goederen vervoerd op eigen risico van de klant. Of anderszins kan de klant zelf een nieuwe leveringstijd met de transporteur op eigen kosten overeenstemmen.

 8. Herroeping van een bestelling
  Voor alle bestellingen direct geplaatst met aanbetaling van 40% (zie punt 6), krijg de consument geen herroepingsrecht. Voor alle bestellingen via de website geplaatst kan de consument, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen, NF Artisans & Tradition SRL laten weten dat hij zijn herroepingsrecht op de aankoop, geheel of gedeeltelijk, zonder strafbeding en opgaaf van redenen wilt uitoefenen. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient deze kennisgeving schriftelijk per e-mail aan contactnatureforge@gmail.com doorgestuurd te worden. De betrokken goederen, in perfecte staat en in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking, moeten binnen 5 kalenderdagen na de kennisgeving van de herroeping teruggestuurd worden, samen met een kopie van de factuur en een brief waarin het compleet bankrekeningnummer van de afnemer staat vermeld (IBAN en BIC).
  Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor goederen die volgens de specificaties van de koper gemaakt waren (= gepersonaliseerde koopwaren). In dit geval wordt duidelijk vermeld dat ‘De consument heeft geen recht om van de aankoop te ontbinden’ bij de productbeschrijving van de destreffende artikelen op onze website, evenals op de bestellingsbevestiging. Bij herroeping van een online bestelling zal NF Artisans & Tradition SRL, binnen de 30 dagen na goedkeuring van de teruggave, de reeds betaalde bedragen aan de koper terugbetalen. De verzendingskosten van de teruggegeven goederen blijven volledig ten laste van de koper. NF Artisans & Tradition SRL zal deze verzendingskosten terugbetalen enkel indien het afgeleverd product is niet degene die besteld was of het beschadigd afgeleverd was. NF Artisans & Tradition SRL heeft het recht om de teruggegeven koopwaren te weigeren of niet terug te betalen indien evenwel zou blijken dat de verpakking geopend was of dat de goederen door de koper gebruikt of beschadigd waren.
 9. Retourzendingen
  Uitdrukkelijk op uitnodiging van NF Artisans & Tradition SRL mag de koper een artikel besteld via de website terugsturen. De koper dient zijn pakket juist af te stempelen en/of bij voorkeur dit via de door NF Artisans & Tradition SRL gekozen transporteur terug te sturen. De koper moet steeds een kopie van de factuur en een begeleidende brief waarin zijn/haar volledig bankrekeningnummer vermeld staat (IBAN en BIC codes) toe te voegen.
  De verantwoordelijkheid van de retourzendingen is volledig ten laste van de klant en deze goederen worden vervoerd op eigen risico van de klant. Niet- of onvoldoende vooruitbetaalde retourzendingen worden systematisch geweigerd en naar de afzender teruggestuurd.

  Adres voor retourzendingen:

  NF Artisans & Tradition SRL
  Champ de Maubroux 12
  1390 Grez-Doiceau
  België

 10. Klachten
  Alle klachten met betrekking tot onze koopwaren, facturen en factuurvoorwaarden zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 kalenderdagen na plaatsing, levering en/of facturatie van de goederen zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. Klachten betreffende de zichtbare gebreken der goederen dienen evenwel aan ons gericht te worden op het ogenblik van de beëindiging der plaatsing of overhandiging der goederen. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de gefactureerde goederen.
 11. Intellectuele eigendomsrechten
  De inhoud van deze website, waaronder handelsmerken, logo’s, data, namen van producten of bedrijven, teksten, foto’s, lay-out, illustraties en de andere elementen die op deze website of enig andere webpagina (sociale netwerken, enz) of tentoongesteld op beurzen en/of tentoonstellingen, alsmede op alle documenten (ontwerp, tekeningen, specificaties, brochures) of een ander medium vanuit NF Artisans & Tradition SRL afkomstig, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die de uitsluitende eigendom zijn van NF Artisans & Tradition SRL of diens erfgenamen. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of al deze elementen, onder welke vorm en door welk middel ook, is strikt verboden, behalve indien zij gebeurt met bronvermelding en met de voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van NF Artisans & Tradition SRL. Kopers en gebruikers van deze website verbinden er zich uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten toebehorende aan NF Artisans & Tradition SRL integraal te respecteren. NF Artisans & Tradition SRL behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen of er een einde aan te stellen.
 12. Aansprakelijkheid
  De informatie op deze website is van algemene aard. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of jurisdisch advies aan de gebruiker worden beschouwt. NF Artisans & Tradition SRL levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal NF Artisans & Tradition SRL de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, aarzel niet om met ons contact op te nemen via contactnatureforge@gmail.com. De inhoud van de website, links inbegrepen, kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. NF Artisans & Tradition SRL geeft geen enkele garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvlooien uit de toegang tot of het gebruik van de website of van de aangeboden diensten. NF Artisans & Tradition SRL kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze van aansprakelijkheid worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring, impliciete of expliciete, van de inhoud ervan. NF Artisans & Tradition SRL verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. De websites en webpagina’s van NF Artisans & Tradition SRL kunnen links naar andere websites bevatten die niet door haar beheerd worden. NF Artisans & Tradition SRL verbindt zich ertoe om geen persoonlijke gegevens met een van deze websites uit te wisselen. NF Artisans & Tradition SRL streeft ernaar om bezoekers in contact te brengen met websites die een gelijkaardig niveau van kwaliteit en confidentialiteit aanbieden. NF Artisans & Tradition SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de aangeboden diensten op dergelijke websites.
 13. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht
  In geval van betwisting en geschillen met betrekking tot de overeenstemming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van de verkoopsovereenkomst of van de onderhavige verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Nijvel – België bevoegd. Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden in het Frans zijn van toepassing. Louter ter informatie en om de Franse versie te begrijpen, bieden wij uw graag een vrije vertaling in het Nederlands aan.